You are in:

Fàilte Gu Ceitidh - A’ Chiad Guth Gàidhlig Airson Coimpiutair!

by Paul Nisbet

on Mon Nov 30, 2015

Share this blog

Share on:

 • Twitter share
 • Facebook share
 • linkedin share
 • Google+ share

At present there are:

training courseNewsletter

Get news, articles, advice and tips.

Sign me up!

NB: Gaelic version first and then English version below it.

Fàilte gu Ceitidh – a’ chiad Guth Gàidhlig airson Coimpiutair! Audio sample of last phrase spoken:

Tha a’ chiad Guth Coimpiutair airson Gàidhlig na h-Alba ri fhaighinn a-nise! Chaidh an guth a chruthachadh le CereProc, prìomh chompanaidh airson sinteis guth stèidhichte ann an Dùn Èideann, ag obair le Mìcheal Bauer o Akerbeltz. Chaidh leasachadh Guth Gàidhlig a mhaoineachadh le Riaghaltas na h-Alba, Comhairle Maoineachadh na h-Alba, SQA is Bòrd na Gàidhlig.Audio sample of last phrase spoken:

Tha ceadachas Guth Coimpiutair na Gàidhlig a chleachdadh airson roinn phoblach na h-Alba gu lèir, is mar sin faodar a bhith air a chleachdadh le oileanaich ann an sgoiltean, colaistean is oilthighean, euslaintich NHS is luchd-obrach san roinn phoblach.  Tha cead againn cuideachd an guth a sgaoileadh gu buidhnean leithid carthannasan.Audio sample of last phrase spoken:

Tha Ceitidh a-nis ri fhaighinn on làrach ghuth Albannach againn co còmhla ri Heather is Stuart an dà ghuth coimpiutair Albannach.Audio sample of last phrase spoken:

Obraichidh an Guth Gàidhlig air coimpiutairean Windows is Macintosh is faodar a chleachdadh airson:

 • làraich-lìn Gàidhlig, leabhraichean-e, leabhraichean, pàipearan deuchainnean SQA is goireasan curraicealaim eile a leughadh;
 •  sùil thairis a thoirt air sgrìobhadh, puist-dealain, fios air na meadhanan sòisealta – èisteachd ri na tha thu air a thaipeadh airson cuideachadh a thoirt dhan litreachadh is dhan ghràmar agad. Audio sample of last phrase spoken:

Bidh an guth air leth feumail do luchd-labhairt na Gàidhlig le doille fhaclan, duilgheadasan leughaidh, is ciorram fradhairc, ach bidh e feumail cuideachd airson neach sam bith a tha ag ionnsachadh no a’ cleachdadh Gàidhlig. Audio sample of last phrase spoken:

Air an t-seachdain seo chaidh, thadhal mi air Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu is seo na bh’ acasan ri ràdh mu dheidhinn:

“Tha sinn air ar dòigh glan gu bheil Guth Gàidhlig a-nis againn.  Às dèidh dha a bhith air a shealltainn do sgoilearan, dh’aithicheadh tu gun robh iadsan cuideachd a’ coimhead air adhart ri cothrom a bhith ga chleachdadh.”  - Catrìona Chaimbeul, Iar-Cheannard, Àrd-sgoil Ghàidhlig Ghlaschu.

“ ’S e deagh ghoireas a th’ ann an dà chuid do sgoilearan le feumalachdan a bharrachd is luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig.”  - Coinneach Combe, Tidsear Coimpiutaireachd.Audio sample of last phrase spoken:

Tadhal air làrach-lìn Guth Albannach airson tuilleadh fhaighinn a-mach is airson an guth ùr a luchdadh a-nuas!Audio sample of last phrase spoken:

 

Welcome to Ceitidh - the world's first Scottish Gaelic Computer Voice!

The world's first Scottish Gaelic Computer Voice is now available! The voice has been created by CereProc, the world leading speech synthesis company in Edinburgh, working with Michael Bauer of Akerbeltz. The development of the voice has been funded by the Scottish Government, Scottish Funding Council, SQA and Bòrd na Gàidhlig.

The new Gaelic computer voice is licensed for the whole of the Scottish public sector, so it can be used by students in schools, colleges and universities, NHS patients, and employees in the public sector. We also have permission to distribute the voice to organisations such as charities.

Ceitidh is now available from our Scottish voice website alongside "Heather" and "Stuart", the two Scottish computer voices.

The Gaelic voice works on Windows and Macintosh computers and can be used to:

 •  read Gaelic web sites, ebooks, textbooks, SQA exam papers and other curriculum resources;
 • check writing, emails, and social media posts - listening to what you have typed can help improve your spelling and grammar.

The voice will be particularly helpful for Gaelic speakers with dyslexia, reading difficulties and visual impairment, but it should also be useful for anyone learning or working in Gaelic.

Last week I visited the Glasgow Gaelic School to demonstrate the voice, and here's what they had to say about it:

"We are highly delighted that we now have the Gaelic Voice.  Once it had been demonstrated to pupils, you could recognise that they were also looking forward to the opportunity to put it to use." - Catrìona Chaimbeul, Depute Head Teacher, Secondary School.

"It is a great resource for both pupils with additional support needs and also for learners of Gaelic. " – Coinneach Combe, Computing Teacher.

Visit the Scottish Voice web site to find out more and download the new voice!

Our grateful thanks to Catrìona Chaimbeul for translating this English blog into Gaelic.

Tags: gaelic, scottish voice

Share this blog

Share on:

 • Twitter share
 • Facebook share
 • linkedin share
 • Google+ share

At present there are:

Conversations